havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Miksi laskea yrityksesi hiilijalanjälki?

Miksi laskea yrityksesi hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki ei ole pelkästään mittari, vaan suunnannäyttäjä kestävämmälle tulevaisuudelle, sekä yrityksille että ympäristölle. Tarkastellaan alla muutamia hyötyjä mitä hiilijalanjäljen laskennasta on yrityksellesi.

Mikäli hiilijalanjälki on sinulle täysin vieras käsite voit ensiksi lukea artikkelin mikä hiilijalanjälki on.

Mitä hiilijalanjäljen laskenta oikeastaan tarkoittaa?

Hiilijalanjäljen laskenta tarkoittaa prosessia, jossa mitataan ja arvioidaan tietyn tuotteen, palvelun, tapahtuman tai toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Se on menetelmä, joka pyrkii määrittämään kaikkien näiden päästöjen yhteisvaikutuksen ilmastoon. 

Laskennassa otetaan huomioon eri kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O), ja ne muunnetaan hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2e), jotta niitä voidaan helposti vertailla ja yhdistää.

Hiilijalanjäljen laskenta kattaa yleensä tuotteen tai toiminnan koko elinkaaren, aina raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, kuljetuksiin, käyttöön ja lopulta hävittämiseen saakka. Tämä antaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten kyseinen tuote tai toiminta vaikuttaa ympäristöön eri vaiheissaan.

Laskennassa kerätään tietoa eri vaiheiden energiankulutuksesta, materiaalien käytöstä, kuljetuksista ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat päästöihin. Näiden tietojen avulla lasketaan arvio siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään kyseisen tuotteen tai toiminnan seurauksena.

Lue lisää kuinka hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan

Hiilijalanjäljen laskennan hyödyt kiteytetysti

Kun astumme laskentaprosessin taakse ja tarkastelemme sen tarjoamia etuja, paljastuu monia hyötyjä, jotka voivat vaikuttaa yrityksesi menestykseen, maineeseen ja pitkän aikavälin kestävyyteen. Alla muutamia lueteltuna. 

  • Tiedon saaminen: Hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa selkeää tietoa yrityksesi päästöistä ja niiden lähteistä, mikä auttaa ymmärtämään tarkasti ympäristövaikutukset.
  • Tunnistaminen ja priorisointi: Laskennan avulla voit tunnistaa suurimmat päästölähteet, jolloin voit priorisoida toimenpiteet, jotka tuottavat suurimman vaikutuksen päästöjen vähentämisessä.
  • Energiatehokkuuden parantaminen: Voit löytää energiatehokkaita ratkaisuja, mikä voi johtaa säästöihin ja resurssien käytön optimointiin.
  • Vastuullisen imagon rakentaminen: Laskenta osoittaa vastuullisuutta ja ympäristötietoisuutta, mikä vahvistaa brändi-imagoa ja houkuttelee ympäristötietoisia asiakkaita.
  • Sääntelyn noudattaminen: Hiilijalanjäljen laskenta auttaa noudattamaan tiukentuvia ympäristösäädöksiä ja vähentää riskejä sääntelyn muuttuessa.
  • Innovointi ja kilpailuetu: Laskenta inspiroida innovaatioita, uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä avaa ovia uusille markkinoille.
  • Sidosryhmävaikutus: Laskennan avoimuus vahvistaa suhteita sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, sijoittajiin ja yhteistyökumppaneihin.

1. Ympäristötavoitteet ja sääntely

Yritykset toimivat osana laajempaa yhteiskuntaa ja ovat yhä enemmän vastuussa ympäristövaikutuksistaan. Monet maat ovat asettaneet tiukempia päästönormeja ja ympäristötavoitteita, ja yritysten on tärkeää sopeutua näihin muutoksiin. EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pitää maapallon lämpeneminen selvästi alle 2 asteen ja pyrkiä rajoittamaan se 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoite on päästä nettonolla tavoitteeseen (net zero) vuoteen 2050 mennessä. 

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja siten vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. Tämä tavoite asettaa myös osaltaan painetta yrityksille. Oletko jo yrityksessäsi pohtinut ilmastotiekarttaa? 

2. Kuluttajien kasvava tietoisuus ja odotukset

Yhä useammat kuluttajat ovat heränneet ympäristövastuuseen ja vaativat yrityksiltä avoimuutta omista ympäristövaikutuksistaan. Hiilijalanjäljen laskennan avulla voit tarjota selkeää tietoa tuotteiden tai palveluiden ekologisista jäljistä. Kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka ottavat vastuuta ja pyrkivät vähentämään päästöjään.

Otetaan tähän esimerkki: Kuvitellaan kuluttaja Hanna, joka on ostamassa uutta vaatetta. Hanna ei tyydy enää hintalappuun tai, että vaatteen lapussa lukee organic cotton. Hän tiedostaa vaateteollisuuden ympäristövaikutukset ja haluaa tehdä tietoisia valintoja. Hanna avaa puhelimensa ja skannaa QR-koodin, joka on vaatekappaleen hintalapun yhteydessä. Tämä vie hänet sivustolle, jossa kerrotaan vaatteen hiilijalanjälki ,sekä siinä kerrotaan mitä keinoja yritys käyttää vähentääkseen päästöjään. Yritys on esimerkiksi investoinut uusiin energialähteisiin ja käyttää kierrätysmateriaaleja. Hanna ostaa vaatteen tietäen, että se on vastuullisemmin valmistettu. 

3. Maineen rakentaminen ja kilpailukyky

Yrityksen maine ja brändi ovat ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyssä. Hiilijalanjäljen parantaa mainetta vastuullisena toimijana markkinoilla. Kuluttajat haluavat tukea yrityksiä, jotka näyttävät esimerkkiä ympäristövastuullisuudessa, ja tämä tuo kilpailuetua tiukoilla markkinoilla.

4. Pienentämisen mahdollisuudet

Hiilijalanjäljen laskenta toimii ikään kuin yrityksen ympäristötilinpäätöksenä, paljastaen toiminnan vaikutukset ilmastoon. Tämä ei ainoastaan luo läpinäkyvyyttä, vaan tarjoaa myös ymmärrystä siitä, missä on kasvihuonekaasujen vähentämisen mahdollisuuksia. Laskennan avulla voitte laatia tarkan suunnitelman kuinka vähennätte päästöjänne. 

Tähän sopii myöskin esimerkki:

Kuvitellaan perheomisteinen leipomoalan yritys, joka haluaa laajentaa vastuullisuustoimiaan. Hiilijalanjäljen laskennan avulla huomattiin, että suurin osa päästöistä liittyi leipomon energiankulutukseen ja kuljetuksiin. Kun leipomo sai tarkan kuvan päästöjen lähteistä, he pystyivät keskittymään niihin toimenpiteisiin, jotka olisivat kaikkein vaikuttavimpia. 

He investoivat aurinkopaneeleihin ja energiatehokkaisiin laitteisiin, mikä laski energiakustannuksia samalla kun vähensi hiilijalanjälkeä. Lisäksi he tarkistivat kuljetusreittejään ja ottivat käyttöön ympäristöystävällisempiä kuljetusvaihtoehtoja, mikä vähensi logistiikkapäästöjä.

Tämän jälkeen leipomo pystyi ilmoittamaan asiakkailleen, että heidän leipänsä valmistettiin nyt entistä pienemällä hiilijalanjäljellä. Tämä erotti leipomon kilpailijoista, he saivat laajan sopimuksen kauppaketju ryhmän kanssa, sillä ryhmällä on tiukentuneet vaatimukset vastuullisuusasioissa toimittajilleen. Kasvihuonekaasujen vähentäminen ei ainoastaan ollut vastuullinen teko, vaan myös taloudellisesti järkevä strategia pitkällä aikavälillä, vaikka se vaatikin alkuinvestointia.

5. Viherpesua vastaan

Yritysmaailmassa vastuullisuus on noussut yhdeksi keskeiseksi arvoksi, jota sekä asiakkaat että sidosryhmät odottavat yrityksen omaksuvan. Tämä vastuullisuuden painotus on tuonut mukanaan myös varjopuolensa: viherpesun. 

Viherpesu tarkoittaa sitä, kun yritykset yrittävät näyttää ympäristöystävällisiltä ja vastuullisilta ilman todellisia tekoja. Tällainen toiminta voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja uskottavuutta. 

Hiilijalanjäljen laskenta on tehokas tapa torjua viherpesua ja osoittaa rehellistä sitoutumista ympäristövastuuseen. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä ja faktoihin perustuvaa näyttöä ympäristövaikutuksista. Tiedot hiilijalanjäljestä ovat mitattavissa ja todennettavissa.

Hiilijalanjäljen laskenta antaa konkreettisen kuvan siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja yrityksen toiminta tuottaa. Laskenta perustuu tarkkaan tiedonkeruuseen ja laskentamenetelmiin, jotka ovat standardoituja ja vertailukelpoisia. 

Laskennan avulla voitte yrityksenä viestiä avoimesti ja rehellisesti siitä, miten pyritte vähentämään päästöjänne ja ottamaan vastuuta ympäristöstä. 

Lue tästä lisää kuinka välttää viherpesua

Hiilijalanjäljen merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Hiilijalanjäljen laskenta ei ole pelkästään ympäristönäkökohtien huomioimista, vaan se on kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään liiketoimintaan. Se auttaa yritystäsi tunnistamaan mahdollisuudet energiatehokkuuteen, hankintaketjun optimointiin ja innovaatioihin. Samalla se edistää yrityksesi mainetta vastuullisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena toimijana.

Kokonaisuudessaan hiilijalanjäljen laskenta on investointi, joka yleensä maksaa itsensä takaisin niin yritykselle kuin ympäristöllekin.

Ota yhteyttä niin pidetään pieni palaveri jossa voimme jutella hiilijalanjäljen laskennan tarpeistasi, sekä kuinka voitte tehdä yrityksessänne ilmastotekoja.