havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Hyödynnä hiilijalanjäljen laskentaa toiminnassasi

Hyödynnä hiilijalanjäljen laskentaa toiminnassasi

Kun olette tehneet päätöksen laskea oma hiilijalanjälkenne, olette ottaneet askeleen kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Hiilijalanjäljen laskenta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään numeroihin paperilla – se avaa oven lukuisiin mahdollisuuksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus sekä ympäristöön että liiketoimintaan.

Toimme esille laskennan hyötyjä myös artikkelissa miksi laskea yrityksen hiilijalanjälki, mutta tarkastellaan vielä lisää käytännön esimerkkejä kuinka laskentaa voi hyödyntää. 

Prosessien tehostaminen ja päästöjen vähentäminen 

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan prosessit ja toiminnot, jotka tuottavat suurimmat päästöt. Esimerkiksi valmistusprosessien uudelleenjärjestely voi johtaa energiatehokkuuden kasvuun ja päästöjen vähentämiseen.

Esimerkki 1:  Kuvitellaan, että metalliteollisuuden yritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja havainnut, että suurin osa päästöistä tulee lämmitysprosessista. Yrityksellä on useita sulatusuuneja kuluttavat merkittävästi energiaa. Yritys päättää ottaa käyttöön älykkään ohjausjärjestelmän, joka optimoi uunien lämpötilan automaattisesti sen mukaan, millaista metallia niissä sulatetaan ja millainen prosessi on käynnissä. Järjestelmä hyödyntää antureita ja reaaliaikaista dataa säätääkseen lämpötilaa tarkasti tarpeen mukaan, välttäen ylimitoitetun lämmityksen ja energian hukkaan menemisen.

Esimerkki 2: Jakeluyritys on analysoinut hiilijalanjälkeään ja havainnut suurimmat päästölähteet liittyvän kuljetuksiin ja logistiikkaan. Yritys voi ryhtyä toimenpiteisiin kuljetusten optimoimiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Se voi esimerkiksi käyttää reaaliaikaista seurantaa ja reititys ohjelmia, jotka auttavat minimoimaan tyhjäkäynnin ja optimoimaan kuljetusreitit. Lisäksi yritys voi harkita vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä tai sähköisten kuljetusvälineiden ottamista käyttöön.

Tuotteiden ja Palveluiden Kehittäminen: 

Tieto hiilijalanjäljestä voi innoittaa yritystä kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi tuotteiden valmistusmateriaalien valinta voi vaikuttaa huomattavasti niiden elinkaaren päästöihin.

Esimerkki 1: Kiinteistöalan yritys on laskenut kiinteistöjen ylläpidon hiilijalanjäljen ja havainnut, että lämmitys ja jäähdytys ovat suurimmat päästölähteet. Tämän tiedon pohjalta yritys voi kehittää älykkäämpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Se voi esimerkiksi investoida älykkäisiin ohjausjärjestelmiin, jotka optimoivat lämpötilan säätelyn automaattisesti.

Esimerkki 2: Kuvitellaan, että elintarviketeollisuuden yritys on laskenut erään tuotteensa hiilijalanjäljen ja huomannut, että suurin osa päästöistä tulee pakkausmateriaaleista, erityisesti muovista. Yritys haluaa vähentää päästöjään ja samalla tarjota kuluttajille ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Yritys päättää kehittää uudenlaisen pakkausmateriaalin, joka on valmistettu biohajoavista materiaaleista. He tekevät perusteellisen elinkaariarvion uudesta pakkausmateriaalista, joka ottaa huomioon valmistusprosessin, käytön ja jätteenkäsittelyn. Tämä auttaa arvioimaan, kuinka paljon vähemmän päästöjä uusi pakkausmateriaali aiheuttaa verrattuna perinteiseen muoviin. Tällä innovaatiolla yritys pystyy myös erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan enemmän vastuullisia kuluttajia. 

graafinen kuvitus kahdesta ruokapakkauksesta jossa toinen muovia ja toinen ruskeaa uutta materiaalia.

Hankintaketjun Optimointi

Yritykset voivat käyttää hiilijalanjäljen tietoa hankintaketjunsa optimointiin. Esimerkiksi valitsemalla ekologisempia toimittajia ja kuljetusratkaisuja voi vähentää tuotteiden kokonaispäästöjä.

Esimerkki 1: Yritys on laskenut hankintaketjunsa hiilijalanjäljen ja huomannut, että tietyt toimittajat tuottavat suurimman osan päästöistä. Tämä tieto antaa mahdollisuuden valita vastuullisempia toimittajia, jotka sitoutuvat pienentämään omia päästöjään. Yritys voi asettaa ympäristökriteereitä hankintaprosessiin ja antaa etusijan toimittajille, jotka pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään. Tämä ei ainoastaan vähennä hankintaketjun päästöjä, vaan myös luo positiivista vaikutusta koko toimialalle.

Esimerkki 2: Elektroniikka-alan yritys on päättänyt pienentää hiilijalanjälkeään hankintaketjussaan. He ovat tunnistaneet, että suurimmat päästöt tulevat raaka-aineiden louhinnasta ja tuotteiden hävittämisestä käytön jälkeen. Yritys haluaa siirtyä kohti kiertotaloutta ja hyödyntää olemassa olevia resursseja paremmin. Strategia sisältää seuraavat toimenpiteet: Tuotteille suunnitellaan pidempi elinkaari. Tuotteille tulee esimerkiksi vaihdettavia osia, jotka tekevät niistä helpommin huollettavia. Luodaan myöskin kierrätysprosessi, jossa vanhat tuotteet puretaan osiin, jotta arvokkaat materiaalit voidaan käyttää uudelleen uusissa tuotteissa. Yritys kannustaa asiakkaita palauttamaan vanhoja laitteita luomalla bonusjärjestelmän sekä tarjoaa korjauspalveluita, jotta vanhat tuotteet voidaan palauttaa käyttökelpoisiksi.   

graafinen kuva askeleet tehtaalta kuluttajalle.

Sidosryhmäviestintä ja Markkinointi

Hiilijalanjäljen laskennasta saadut tulokset voivat olla tehokas viestintäväline sidosryhmille, kuten asiakkaille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneille. Ne osoittavat yrityksen sitoutumisen vastuullisuuteen ja voivat vahvistaa brändiä.

Esimerkki 1: Vaatevalmistaja on laskenut tuotteidensa hiilijalanjäljen ja huomannut, että suurin osa päästöistä liittyy vaatteiden valmistusprosessiin. Yritys voi käyttää tätä tietoa luodakseen vastuullisuuskampanjan, joka korostaa heidän sitoutumistaan ympäristöystävällisiin valintoihin. Kampanjassa he voivat jakaa tietoa hiilijalanjäljestä, esitellä kestävämpiä valmistusmenetelmiä sekä polkuaan kuinka he aikovat vähentää hiilijalanjälkeä. Asiakkaille jaetaan tietoa kuinka he voivat valita ekologisimpia vaihtoehtoja.  

Esimerkki 2: Energia-alan yritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja pystynyt vähentämään päästöjään investoimalla uusiutuvaan energiaan. Yritys voi käyttää tätä tietoa viestittäessään sijoittajilleen. He voivat osoittaa, miten sijoitus uusiutuvaan energiaan on tuottanut konkreettisia ympäristöhyötyjä ja samalla vähentänyt yrityksen kokonaispäästöjä. Tämä voi houkutella ympäristötietoisia sijoittajia ja vahvistaa yrityksen vastuullista mainetta.

Kilpailuetu ja Innovointi

Ympäristötietoiset kuluttajat ja sijoittajat suosivat yhä enemmän vastuullisia yrityksiä. Hiilijalanjäljen laskennan avulla yritys voi erottua kilpailijoistaan ja houkutella uusia asiakasryhmiä. Laskenta voi saada aikaan ideariihen kuinka päästöjä voidaan vähentää ja saadaan aikaan uusia innovaatioita. 

Esimerkki 1: Palvelualan yritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja huomannut, että suurimmat päästöt liittyvät kuljetuksiin ja asiakaspalveluun. Yritys päättää hyödyntää digitaalisia ratkaisuja. Yritys tarjoaa etätyömahdollisuuksia työntekijöilleen, mikä vähentää työmatkoihin liittyviä päästöjä. Kehityslistalle otetaan myös digitaaliset asiakaspalveluratkaisut, kuten verkkotapaamiset, mikä vähentää tarvetta fyysisiin kohtaamisiin. 

Esimerkki 2: Teollisuusyritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja ymmärtänyt, että jätteenkäsittely ja materiaalien hävikki ovat suuria ongelmia. Yritys päättää panostaa kiertotalousratkaisuihin. Yritys kehittää uudenlaisia kierrätysprosesseja, jotka mahdollistavat tuotannon sivutuotteiden hyödyntämisen uusissa tuotteissa. Lanseerataan myöskin palautusjärjestelmä jossa vanhat tuotteet kerätään takaisin ja kierrätetään. 

Ajatuksia tulevaisuudesta

Hiilijalanjäljen laskennan merkitys ei rajoitu pelkästään nykyhetkeen, vaan uskomme että se tulevaisuudessa kasvaa vieläkin tärkeämmäksi. Yritykset tulevat olemaan yhä tietoisempia  ympäristövastuustaan ja kuluttajat odottavat niiden ottavan aktiivisia askeleita kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tämä synnyttää tarpeen integroida hiilijalanjäljen laskenta osaksi liiketoimintastrategioita ja päätöksentekoa.

Tulevaisuudessa voimme varmasti odottaa älykkäitä järjestelmiä, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa ja auttavat ennustamaan päästöjen kehitystä eri tilanteissa.

Sidosryhmät kuten sijoittajat ja asiakkaat tulevat varmasti asettamaan yhä suurempia odotuksia yritysten ympäristöasioihin. Tämä luo kilpailuetua niille yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä ja tutustuvat ympäristöasioihin tässä vaiheessa. 

Yritysten päästövähennystavoitteet tulevat kimmoittamaan innostusta satsata ympäristöystävällisiin hankkeisiin. Ilmastoteot tulevat olemaan osa vastuullisten yritysten strategiaa. 

Kiinnostaako yritystäsi jo nyt tehdä pieni ilmastoteko? Lue ilmastoyksiköistämme Havulatvalla tai Ota Yhteyttä niin jutellaan vaikka ekologisen kompensaation mahdollisuuksista.