havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Hyödynnä hiilijalanjäljen laskentaa toiminnassasi

Hyödynnä hiilijalanjäljen laskentaa toiminnassasi

Kun olette tehneet päätöksen laskea oma hiilijalanjälkenne, olette ottaneet askeleen kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Hiilijalanjäljen laskenta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään numeroihin paperilla – se avaa oven lukuisiin mahdollisuuksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus sekä ympäristöön että liiketoimintaan.

Toimme esille laskennan hyötyjä myös artikkelissa miksi laskea yrityksen hiilijalanjälki, mutta tarkastellaan vielä lisää käytännön esimerkkejä kuinka laskentaa voi hyödyntää. 

1. Prosessien tehostaminen ja päästöjen vähentäminen 

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan prosessit ja toiminnot, jotka tuottavat suurimmat päästöt. Esimerkiksi valmistusprosessien uudelleenjärjestely voi johtaa energiatehokkuuden kasvuun ja päästöjen vähentämiseen.

Esimerkki 1:  Metalliteollisuuden yritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja havainnut, että suurin osa päästöistä tulee lämmitysprosessista. Yrityksellä on useita sulatusuuneja jotka kuluttavat merkittävästi energiaa. Yritys päättää ottaa käyttöön älykkään ohjausjärjestelmän, joka optimoi uunien lämpötilan automaattisesti sen mukaan, millaista metallia niissä sulatetaan ja millainen prosessi on käynnissä. Järjestelmä hyödyntää antureita ja reaaliaikaista dataa säätääkseen lämpötilaa tarkasti tarpeen mukaan, välttäen ylimitoitetun lämmityksen ja energiahukan.

Esimerkki 2: Jakeluyritys analysoi hiilijalanjälkeään ja havaitsee luonnollisesti, että suurimmat päästölähteet liittyvät kuljetuksiin ja logistiikkaan. Tavoitteena on ryhtyä toimenpiteisiin kuljetusten optimoimiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Käyttöön otetaan reaaliaikainen seuranta sekä reititysohjelma. Nämä auttavat esimerkiksi optimoimaan kuljetusreitit. Lisäksi tehdään suunnitelma kuljetuskaluston uudistamiseksi ja sähköisten kuljetusvälineiden käyttöönotosta. Näille pystytään laskemaan tarkat budjetit sekä tekemään päästövähennystavoitteet.

2. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: 

Tieto hiilijalanjäljestä voi innoittaa kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi tuotteiden valmistusmateriaalien valinta voi vaikuttaa huomattavasti niiden elinkaaren päästöihin.

Esimerkki: Elintarviketeollisuuden yritys laskee erään tuotteensa hiilijalanjäljen ja huomaa, että suurin osa päästöistä tulee pakkausmateriaaleista, erityisesti muovista. Halu on vähentää päästöjä tämän tuotteen osalta ja tarjota kuluttajille ympäristöystävällisempi vaihtoehdon.

Päädytään kehittämään uudenlainen pakkausmateriaali. Pakkausmateriaalista tehdään perusteellinen elinkaariarviointi, joka ottaa huomioon valmistusprosessin, käytön ja jätteenkäsittelyn. Tämä auttaa arvioimaan, kuinka paljon vähemmän päästöjä uusi pakkausmateriaali aiheuttaa verrattuna perinteiseen muoviin. Tällä innovaatiolla pystytään erottumaan kilpailijoista ja vetoamaan tiettyyn kuluttajaryhmään.

graafinen kuvitus kahdesta ruokapakkauksesta jossa toinen muovia ja toinen ruskeaa uutta materiaalia.

3. Hankintaketjun optimointi

Valitsemalla ekologisempia toimittajia ja kuljetusratkaisuja voi vähentää tuotteiden kokonaispäästöjä.

Esimerkki 1: Yritys laskee hankintaketjunsa hiilijalanjäljen ja huomaa, että tietyt toimittajat tuottavat suurimman osan päästöistä. Tämä tieto antaa mahdollisuuden valita vastuullisempia toimittajia, jotka sitoutuvat pienentämään omia päästöjään.

Oletko jo huomannut, että monella alalla asetetaan ympäristökriteereitä hankintaprosesseihin? Etusija annetaan toimittajille, jotka pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään.

Esimerkki 2: Elektroniikka-alan yritys päättää pienentää hiilijalanjälkeään hankintaketjussaan. He ovat tunnistaneet, että suurimmat päästöt tulevat raaka-aineiden louhinnasta ja tuotteiden hävittämisestä käytön jälkeen. Halutaan siirtyä kohti kiertotaloutta ja hyödyntää olemassa olevia resursseja paremmin. Strategia sisältää seuraavat toimenpiteet: Tuotteille suunnitellaan pidempi elinkaari. Tuotteille tulee esimerkiksi vaihdettavia osia, jotka tekevät niistä helpommin huollettavia. Luodaan myöskin kierrätysprosessi, jossa vanhat tuotteet puretaan osiin, jotta arvokkaat materiaalit voidaan käyttää uudelleen uusissa tuotteissa. Asiakkaita kannustetaan palauttamaan vanhoja laitteita luomalla bonusjärjestelmä sekä tarjotaan korjauspalveluita, jotta vanhat tuotteet voidaan palauttaa käyttökelpoisiksi.   

graafinen kuva askeleet tehtaalta kuluttajalle.

4. Sidosryhmäviestintä ja markkinointi

Hiilijalanjäljen laskennasta saadut tulokset voivat olla tehokas viestintäväline sidosryhmille, kuten asiakkaille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneille.

Esimerkki: Vaatevalmistaja laskee tuotteidensa hiilijalanjäljen ja huomaa, että suurin osa päästöistä liittyy vaatteiden valmistusprosessiin. Yritys voi käyttää tätä tietoa luodakseen vastuullisuuskampanjan, joka korostaa sitoutumista ympäristöystävällisiin valintoihin. Kampanjassa he voidaan jakaa tietoa hiilijalanjäljestä, esitellä kestävämpiä valmistusmenetelmiä sekä polkua kuinka he aiotaan vähentää hiilijalanjälkeä. Asiakkaille jaetaan tietoa kuinka he voivat valita ekologisimpia vaihtoehtoja.  

5. Kilpailuetu ja innovointi

Ympäristötietoiset kuluttajat ja sijoittajat suosivat yhä enemmän vastuullisia yrityksiä. Hiilijalanjäljen laskennan avulla voitte erottua kilpailijoista ja houkutella uusia asiakasryhmiä. Laskenta voi saada aikaan ideariihen päästöjen vähentämiselle ja saada aikaan uusia innovaatioita. 

Esimerkki 1: Palvelualan yritys laskee hiilijalanjälkensä ja huomaa, että suurimmat päästöt liittyvät kuljetuksiin ja asiakaspalveluun. Päätetään hyödyntää digitaalisia ratkaisuja. Tarjotaan etätyömahdollisuustyöntekijöille, mikä vähentää työmatkoihin liittyviä päästöjä. Kehityslistalle otetaan myös digitaaliset asiakaspalveluratkaisut, kuten verkkotapaamiset, mikä vähentää tarvetta fyysisiin kohtaamisiin. 

Esimerkki 2: Teollisuusyritys laskee hiilijalanjälkensä ja ymmärtää, että jätteenkäsittely ja materiaalien hävikki ovat suuria ongelmia. Päätetään panostaa kiertotalousratkaisuihin. Uudenlaisia kierrätysprosesseja kehitetään, jotka mahdollistavat mahdollistavat tuotannon sivutuotteiden hyödyntämisen uusissa tuotteissa. Lanseerataan myöskin palautusjärjestelmä jossa vanhat tuotteet kerätään takaisin ja kierrätetään. 

Ajatuksia tulevaisuudesta

Hiilijalanjäljen laskennan merkitys ei rajoitu pelkästään nykyhetkeen, vaan uskomme että se tulevaisuudessa kasvaa vieläkin tärkeämmäksi. Yritykset tulevat olemaan yhä tietoisempia  ympäristövastuustaan ja kuluttajat odottavat niiden ottavan aktiivisia askeleita kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tämä synnyttää tarpeen integroida hiilijalanjäljen laskenta osaksi liiketoimintastrategioita ja päätöksentekoa.

Tulevaisuudessa voimme varmasti odottaa älykkäitä järjestelmiä, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa ja auttavat ennustamaan päästöjen kehitystä eri tilanteissa.

Sidosryhmät, kuten sijoittajat ja asiakkaat tulevat varmasti asettamaan yhä suurempia odotuksia yritysten ympäristöasioihin. Tämä luo kilpailuetua niille yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä ja tutustuvat ympäristöasioihin tässä vaiheessa. 

Yritysten päästövähennystavoitteet tulevat kimmoittamaan innostusta satsata ympäristöystävällisiin hankkeisiin. Ilmastoteot tulevat olemaan osa vastuullisten yritysten strategiaa. 

Kiinnostaako yritystäsi jo nyt tehdä pieni ilmastoteko? Lue ilmastoyksiköistämme Havulatvalla tai Ota Yhteyttä niin jutellaan vaikka ekologisen kompensaation mahdollisuuksista.